Snap Inc. Mga Benepisyo EMEA
Snap Inc. Mga Benepisyo EMEA

Mas Mahusay Habang Magkasama

Sa Snap, sinisikap naming tiyaking nasa iyo at iyong mga mahal

sa buhay ang lahat ng kailangan ninyo para maging masaya at malusog, sa sarili ninyong pagpapakahulugan.

Ang bawat opisina ay may sariling nitong hanay ng mga benepisyo na itinakda batay sa

mga pangangailangan nito, pero narito ang buod ng ilan sa mga iniaalok na posible mong mahanap sa mga opisinang nakabase sa EMEA.

Mga benepisyo sa Austria

 • 26 weeks for birthing parents and 16 weeks for non-birthing parents fully paid

 • 25 days personal time off and up to 12 weeks sick leave

 • Carrot Fertility: a benefit that helps employees on their path to parenthood

 • Up to € 25k towards fertility related expenses

 • Up to € 50k towards surrogacy related expenses

 • 1 Month “Welcome Back!” program, allowing team members returning from leave to ease back into their job with the ability to work from home, on a part-time schedule, or with flexible hours fully paid.

 • Fully subsidized medical for you + dependents

 • New parent support programs through: Maven, Every Mother, SNOO and Rethink

 • Mental health support for you + dependent through Lyra and Headspace

 • SnapParents ERG supporting parents and caregivers through the unique challenges caregivers

TINGNAN ANG MGA OPENING

Mga benepisyo sa Israel

 • Fully subsidized private medical for you + dependents

 • 25+ sessions per year of mental health for you + dependents through Lyra/ICAS

 • Up to 26 weeks  fully paid parental leave for birthing parents, and 16 weeks for non-birthing parents 

 • Up to 110K ILS adoption & fertility coverage / up to 220K ILS surrogacy reimbursement

 • 1 month flexible, fully paid return to work program work

 • 23 days of vacation plus 9 company holidays off, 1.5 days sick time for each month of service 

 • Paid family caregiver leave 

 • Services to support your path to parenthood & beyond - fertility support & family planning via Carrot, Maven,  Every Mother, rethink

 • 6.5% contribution to your chosen pension/ managerial insurance arrangement 

 • 240 ISL  per week week meal stipend

 • 250 ISL per month well being  reimbursement 

 • 150 ILS per month Mobile phone stipend

 • Contribution of 7.5% of monthly salary to the study fund

 • Gift vouchers for Passover and Rosh Hashanah

TINGNAN ANG MGA OPENING

Mga benepisyo sa France

 • 26 na linggo para sa mga magulang na nanganak at 16 na linggo para sa mga magulang na hindi nanganak, bayad nang buo

 • 25 na araw na personal na time off at dagdag na Rest Days (RTT)

 • Carrot Fertility: isang benepisyong tumutulong sa mga empleyado sa kanilang landas tungo sa pagiging magulang

 • Hanggang € 20k para sa mga gastusing nauugnay sa fertility

 • Hanggang € 40k para sa mga gastusing nauugnay sa surrogacy

 • 1 Buwang “Welcome Back!” na programa, na nagbibigay-daan sa mga team member na galing leave na unti-unting magbalik sa trabaho nila nang may kakayahang mag-work from home, magtrabaho nang may part-time na schedule, o may flexible na oras nang buo ang bayad.

 • Ganap na subsidized na medical, dental, at vision para sa iyo + mga dependent

 • Mga programang pansuporta para sa bagong magulang sa pamamagitan ng: Maven, Every Mother, SNOO, at Rethink

 • Suporta sa mental health para sa iyo + dependent sa pamamagitan ng Lyra at Headspace

 • SnapParents ERG na sumusuporta sa mga magulang at caregiver sa mga natatanging hamon na

TINGNAN ANG MGA OPENING

Mga benepisyo sa Germany

 • 26 na linggo para sa mga magulang na nanganak at 16 na linggo para sa mga magulang na hindi nanganak, bayad nang buo

 • 30 na araw para sa personal na time off

 • Carrot Fertility: isang benepisyong tumutulong sa mga empleyado sa kanilang landas tungo sa pagiging magulang

 • Hanggang € 30k sa mga gastusing nauugnay sa fertility

 • Hanggang € 60k sa mga gastusing nauugnay sa surrogacy

 • 1 Buwang “Welcome Back!” program, na nagbibigay-daan sa mga team member na galing leave na unti-unting magbalik sa trabaho nila nang may kakayahang mag-work from home, magtrabaho nang may part-time na schedule, o may flexible na oras nang buo ang bayad.

 • Mga programang pansuporta para sa bagong magulang sa pamamagitan ng: Maven, Every Mother, SNOO, at Rethink

 • Suporta sa mental health para sa iyo + dependent sa pamamagitan ng Lyra at Headspace

 • SnapParents ERG na sumusuporta sa mga magulang at caregiver sa mga natatanging hamon na

TINGNAN ANG MGA OPENING

Mga benepisyo sa Netherlands

 • 26 na linggo para sa mga magulang na nanganak at 16 na linggo para sa mga magulang na hindi nanganak, bayad nang buo

 • 25 araw na personal na time off at 10 araw na sick leave

 • Carrot Fertility: isang benepisyong tumutulong sa mga empleyado sa kanilang landas tungo sa pagiging magulang

 • Hanggang € 35k para sa mga gastusing nauugnay sa fertility

 • Hanggang € 70k para sa mga gastusing nauugnay sa surrogacy

 • 1 Buwang “Welcome Back!” program, na nagbibigay-daan sa mga team member na galing leave na unti-unting magbalik sa trabaho nila nang may kakayahang mag-work from home, magtrabaho nang may part-time na schedule, o may flexible na oras nang buo ang bayad.

 • Ganap na subsidized na medical para sa iyo + mga dependent

 • Mga programang pansuporta para sa bagong magulang sa pamamagitan ng: Maven, Every Mother, SNOO, at Rethink

 • Suporta sa mental health para sa iyo + dependent sa pamamagitan ng Lyra at Headspace

 • SnapParents ERG na sumusuporta sa mga magulang at caregiver sa mga natatanging hamon na

TINGNAN ANG MGA OPENING

Mga benepisyo sa Norway

 • 26 na linggo para sa mga magulang na nanganak at 16 na linggo para sa mga magulang na hindi nanganak, bayad nang buo

 • 25 araw na personal na time off at 16 araw na sick leave

 • Carrot Fertility: isang benepisyong tumutulong sa mga empleyado sa kanilang landas tungo sa pagiging magulang

 • Hanggang NOK 210k para sa mga gastusing nauugnay sa fertility

 • Hanggang NOK 420K para sa mga gastusing nauugnay sa surrogacy

 • 1 Buwang “Welcome Back!” na programa, na nagbibigay-daan sa mga team member na galing sa leave na unti-unting magbalik sa trabaho nila nang may kakayahang mag-work from home, magtrabaho nang may part-time na schedule, o may flexible na oras nang buo ang bayad.

 • Ganap na subsidized na medical para sa iyo + mga dependent

 • Mga programang pansuporta para sa bagong magulang sa pamamagitan ng: Maven, Every Mother, at Rethink

 • Suporta sa mental health para sa iyo + dependent sa pamamagitan ng Lyra at Headspace

 • SnapParents ERG na sumusuporta sa mga magulang at mga caregiver sa mga natatanging hamon na

TINGNAN ANG MGA OPENING

Mga benepisyo sa Sweden

 • 26 na linggo para sa mga magulang na nanganak at 16 na linggo para sa mga magulang na hindi nanganak, bayad nang buo

 • 25 araw na personal na time off at 14 araw na sick leave

 • Carrot Fertility: isang benepisyong tumutulong sa mga empleyado sa kanilang landas tungo sa pagiging magulang

 • Hanggang SEK 195k para sa mga gastusing nauugnay sa fertility

 • Hanggang SEK 390k para sa mga gastusing nauugnay sa surrogacy

 • 1 Buwang “Welcome Back!” na programa, na nagbibigay-daan sa mga team member na galing leave na unti-unting magbalik sa trabaho nila nang may kakayahang mag-work from home, magtrabaho nang may part-time na schedule, o may flexible na oras nang buo ang bayad.

 • Ganap na subsidized na medical/dental/vision para sa iyo + mga dependent

 • Mga programang pansuporta para sa bagong magulang sa pamamagitan ng: Maven, Every Mother, SNOO, at Rethink

 • Suporta sa mental health para sa iyo + dependent sa pamamagitan ng Lyra at Headspace

 • SnapParents ERG na sumusuporta sa mga magulang at caregiver sa mga natatanging hamon na

 • Suporta na karagdagang leave gaya ng medical at life insurance

TINGNAN ANG MGA OPENING

Mga benepisyo sa UAE

 • 26 na linggo para sa mga magulang na nanganak at 16 na linggo para sa mga magulang na hindi nanganak, bayad nang buo

 • 30 araw na personal na time off at 15 na araw na sick leave

 • Carrot Fertility: isang benepisyong tumutulong sa mga empleyado sa kanilang landas tungo sa pagiging magulang

 • Hanggang AED 135k para sa mga gastusing nauugnay sa fertility

 • Hanggang AED 270K para sa mga gastusing nauugnay sa surrogacy

 • 1 Buwang “Welcome Back!” na programa, na nagbibigay-daan sa mga team member na galing leave na unti-unting magbalik sa trabaho nila nang may kakayahang mag-work from home, magtrabaho nang may part-time na schedule, o may flexible na oras nang buo ang bayad.

 • Ganap na subsidized na medical, dental, at vision para sa iyo + mga dependent

 • Mga programa ng suporta para sa bagong magulang sa pamamagitan ng: Maven, Every Mother, and Rethink

 • Suporta sa mental health para sa iyo + dependent sa pamamagitan ng Lyra at Headspace

 • SnapParents ERG na sumusuporta sa mga magulang at caregiver sa mga natatanging hamon na

TINGNAN ANG MGA OPENING

Mga benepisyo sa United Kingdom

 • Ganap na subsidized na medical/dental/vision para sa iyo + asawa/mga domestic partner/mga dependent

 • 25+ na mga sesyon bawat taon ng mental health para sa iyo + mga dependent sa pamamagitan ng Lyra/ICAS

 • Telemedicine na suporta para  sa iyo + asawa/mga domestic partner/mga dependent sa pamamagitan ng Babylon 

 • Hanggang 26 linggo  ng ganap na bayad na parental leave para sa mga manganganak na mga magulang, at 16 na linggo para sa hindi-manganganak na mga magulang 

 • Hanggang £30K na coverage para sa pag-ampon & fertility / hanggang £60K na reimbursement na nauugany sa surrogacy

 • 1 buwan na flexibile, ganap na bayad na return to work programang trabaho

 • 10 araw na back-up care bawat taon 

 • 10  araw ng sick-time, 25 araw ng  bakasyon at may dagdag na 1 floating holiday para sa mga empleyado

 • 6 na linggo na bayad na Family Caregiver leave & dedicated na family care support sa pamamagitan ng Wellthy 

 • Mga serbisyo para suportahan ang iyong daan patungo sa pagiging magulang at lampas pa dito -  suporta para sa fertility & family planning via Carrot, Maven, SNOO, Every Mother

 • Pinansiyal na wellbeing sa pamamagitan ng Nudge & legal na suporta sa pamamagitan ng RocketLawyer

 • $240/ £43 bawat linggo para sa lingguhang meal stipend

 • £180 p/ quarter na wellbeing  reimbursement 

 • £ 300 na Transportation stipend bawat buwan

 • £ 86 Mobile phone stipend bawat buwan

TINGNAN ANG MGA OPENING